About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Prace B+R w celu udoskonalenia modułowej platformy C4iote zbierającej dane z urządzeń IoT, umożliwiającej zwiększenie efektywności produkcji.”

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonej platformy C4iote zapewniającej korzyści przemysłu 4.0. Platforma umożliwi monitorowanie urządzeń, zbieranie i analizę danych oraz wizualizacje i symulacje w celu optymalizacji procesów produkcyjnych zgodnie z lean manufacturing. Rezultat projektu to udoskonalona platforma zwiększająca efektywność produkcji i wspierająca w efektywnej realizacji zmian procesów, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym wskaźnika OEE, alarmowaniu w przypadku odchyleń od założeń, wizualizacji, symulacji procesów, co zwiększy ich efektywność, poziom wykorzystania zasobów oraz konkurencyjność. Platforma będzie dostarczana klientom jako usługa dostępu do funkcjonalności platformy w modelu SaaS (Software as a Service) w celu wsparcia użytkowników w monitorowaniu i realizacji zmian procesów.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 345 625,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 607 375,00 zł

Data publikacji: 2021-10-31

section-a86494a
FE logo
RP flag
UE flag
About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Politechniką Białostocką realizuje projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ESWSE – Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji” w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi”.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie systemu elektronicznego monitorowania osób ze szczególnymi potrzebami w czasie ewakuacji z budynków, w których oni przebywają. System składać się będzie z zespołu lokalnych stacji referencyjnych, komunikujących się z przenośnymi urządzeniami, stanowiącymi osobiste wyposażenie osoby monitorowanej. W momencie wystąpienia sygnału alarmowego świadczącego o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej, urządzenie osobiste poinformuje o konieczności rozpoczęcia procesu ewakuacji. W tym samym czasie dana osoba poddana ewakuacji będzie lokalizowana przez lokalne stacje referencyjne, a informacje o jej położeniu będą udostępnione dla kierującego działaniami ratowniczymi oraz dla stosownych służb budynkowych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 277 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 959 200,00 zł

Data publikacji: 2021-09-28

section-56a37ee
RP flag
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2022/03/ncbr_logo.jpg
//mooseinc.eu/wp-content/uploads/2022/03/dostepnoscPlus-logo.png
About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt "Bon antywirusowy" z przeznaczeniem na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych.

Grant jest powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon "antywirusowy" - projekt grantowy.

Opis projektu: System do zarządzania treścią tj. narzędzie pozwalające na uruchomienie na pojedynczej instancji systemu wielu portali internetowych.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu wynosi 135 300,00 zł.
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 110 000,00 zł. 

Data publikacji: 03.12.2020

 

section-187477f
flag FE
RP flag
logo
UE flag
About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypu inteligentnego systemu zwiększającego bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych oraz opracowanie aplikacji zbierającej dane z przejechanych tras.
Przewidziane w projekcie prace dotyczą przeprowadzenia badań związanych z połączeniem części mechanicznej, elektronicznej oraz wytworzenia dedykowanego oprogramowania w celu realizacji wymienionych powyżej celów.

Planowane efekty realizacji projektu:
W ramach pierwszej kategorii - powstanie produkt wspierający bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych.
W ramach drugiej kategorii – wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii - planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowego produktu, dywersyfikacja działalności firmy, wejście w obszar zagadnień związanych z zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy rowerem. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce - Politechniką Białostocką.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 2 642 752,73 zł
Wartość projektu wynosi: 3 476 638,71 zł

Data publikacji: 2018-11-05

section-08daec6
FE logo
UE flag
About

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach konkursu Granty na badania i innowacje.

Granty na badania i innowacje - to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Celem projektu jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dzięki zdobytym środkom firma zakupi pakiet symulacyjny MatLab.

Planowane efekty projektu to wzrost zatrudnienia oraz rozbudowa zaplecza B+R.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich w projekt: 68 950,00 zł
Wartość netto projektu wynosi: 98 500,00 zł

Data publikacji: 2018-09-04

section-6f3875c
flag FE
RP flag
logo
UE flag
About

Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Modularny system obserwacyjno - inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej".

Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego opartego na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej. Innowacją jest uproszczona obsługa przez użytkownika końcowego, wymienne głowice obserwacyjno-inspekcyjne oraz zwiększony czas lotu poprzez zastosowanie przewodu zasilającego. Planowanym wyposażeniem bezzałogowego statku powietrznego będą kamery światła widzialnego, termowizyjnego oraz inna aparatura a opracowany pakiet symulacyjno-treningowy umożliwi przeprowadzenie szkoleń i treningów z obsługi systemu.

Planowane efekty projektu:
Planowane efekty projektu możemy podzielić na trzy kategorie:
W ramach pierwszej kategorii - produktów, powstanie prototyp modularnego systemu obserwacyjno-inspekcyjnego oparty na latającej platformie bezzałogowego statku powietrznego typu wielowirnikowiec. Będzie ona zasilana ze stacji naziemnej za pomocą przewodu, co zapewni długi czas lotu w porównaniu do konwencjonalnego zasilania za pomocą baterii. W skład planowanego wyposażenia bezzałogowego statku powietrznego będzie wchodzić modułowy system kamer obserwacyjnych. Innowacją będzie uproszczona obsługa systemu w porównaniu do dostępnych obecnie rozwiązań.
W ramach drugiej kategorii - wskaźników projektu wyróżnić można złożenie zgłoszenia patentowego. Planowane jest również przedstawienie wyników projektu na targach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
W ramach trzeciej kategorii - rezultatów miękkich planowany jest rozwój firmy Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stworzenie nowej odnogi, dywersyfikacja działalności firmy zajmującej się działalnością w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Nawiązanie współpracy z największą uczelnią techniczną w Północno-Wschodniej Polsce - interdyscyplinarnym zespołem z Politechniki Białostockiej.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 724 713,99 zł
Wartość projektu wynosi: 4 862 102,92 zł

Data publikacji: 2017-03-22

section-fd93831
FE logo
UE flag

About

Why us? Because we are the best at what we do. Each task is individually adjusted to all your specific needs. Our company brings together experience, engagement and enthusiasm. For us our Customers are the greatest value.

Here you can find us

map